دستورات کنسولی که هر توسعه دهنده ای باید بلد باشد

با نام خدا و سلام، بعد از مدتی غیبت با ظاهری جدید از بلاگ در خدمتتون هستم 🙂

در ادامه به معرفی تعدادی دستور از کنسول که توسعه دهنده ها باید بلد باشند پرداخته شده است.

دستور اول : ls

ls

دستور فوق فایل و دایرکتوری های موجود در مسیر فعلیتان را لیست خواهد کرد.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، دایرکتوری ها با رنگ سرمه ای مشخص شده اند و باقی فایل هستند.

دستور دوم : pwd

pwd

دستور فوق دایرکتوری فعلی که روی آن کار می کنید را در ترمینال نمایش می دهد. خروجی مسیر کامل سیستم از دایرکتوری در حال کار شما می باشد.

دستور سوم : cat

cat

دستور فوق سه فانکشن مرتبط با فایل های متنی دارد:

  • نمایش آنها
  • ترکیب آنها
  • ساخت فایلی جدید

در تصویر فوق فایل متنی با دستور cat نمایش داده شده است

رایج ترین استفاده از دستور cat برای نمایش و خواندن محتوای فایل متنی می باشد (مانند تصویر فوق)

دستور سوم : echo

echo "some text"

با استفاده از دستور echoمی توان یک خط متنی یا stringرا روی صفحه نمایش داد:

دستور چهارم : touch

با ساتفاده از دستور touchمی توان فایلی بدون هیچ محتوایی ساخت.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید با استفاده از این دستور فایلی خالی و بدون محتوی ساخته می شود.

دستور پنجم : mkdir

mkdir

از دستور فوق برای ساخت دایرکتوری جدید و خالی در مسیر فعلی استفاده می شود.

دستور ششم -۱ : rm

$ rm someFile

دستور فوق برای حذف کردن استفاده می شود. حذف کردن یک فایل:

به صورت پیش فرض دستور rmدایرکتوری را حذف نمی کند، برای حذف دایرکتوری باید از پرچم -rf استفاده کرد :

$ rm -rf some-directory

توجه داشته باشید که دسترو فپق بدون پیش شرطی که دایرکتوری دارای محتوی هست یا نه آن را حذف می کند.

دستور ششم -۲ : rmdir

این دستور به حذف دایرکتوری در صورتی می پردازد که آن دایرکتوری خالی باشد.

دستور هفتم : tail

این دستور فایل را خوانده و قسمت پایانی فیال را خروجی می دهد. بیشتر برای خواندن فایل های لاگ کاربرد دارد. برای مثال در تصویر زیر فقط ۱۰ خط آخر با دستور tail -n 10 amazon.yml روی خروجی نمایش داده می شود.

دستور هشتم : find

$ find path -name filename

دستور find به شما اجازه میدهد که سریع به جستجوی فایل یا دایرکتوری بپردازید.

جستجوی فایل هایی با نوع (type) مشخص:

$ find . -name "*.js"

افکار خود را به اشتراک گذارید