آشنایی با مفید ترید extensionبرای postgresql، اکستنشن pg_stat_statements

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

Pg_stat_statements چیزی است که به عنوان افزونه contrib شناخته می شود و در دایرکتوری contrib از توزیع PostgreSQL یافت می شود.

نیاز به نصب خاصی روی Postgres نیست و تنها باید برای database فعال-enable شود.

CREATE EXTENSION pg_stat_statements;

همین که pg_stat فعال شد، خیلی آرام و پشت زمینه شروع به کار کردن می کنه.Pg_stat_statements تمامی کوئری های اجرا شده روی دیتابیس را ثبت و ذخیره می کند . چند مورد مقدار را از روی آنها ثبت می کند.

با چند تا مثال پیش میریم که روند کار چگونه است. فرض کنید کوئری زیر را اجرا کرده ایم:

SELECT order_details.qty,
    order_details.item_id,
    order_details.item_price
FROM order_details,
   customers
WHERE customers.id = order_details.customer_id
 AND customers.email = 'craig@citusdata.com'

اکستنشن، کوئری را به فرم زیر تغییر می دهد:

SELECT order_details.qty,
    order_details.item_id,
    order_details.item_price
FROM order_details,
   customers
WHERE customers.id = order_details.customer_id
 AND customers.email = '?'

حال به خروجی pg-sta نگاه کنیم:

SELECT * 
FROM pg_stat_statements;

userid       | 16384
dbid        | 16388
query        | select * from users where email = ?;
calls        | 2
total_time     | 0.000268
rows        | 2
shared_blks_hit   | 16
shared_blks_read  | 0
shared_blks_dirtied | 0
shared_blks_written | 0
local_blks_hit   | 0
local_blks_read   | 0
local_blks_dirtied | 0
local_blks_written | 0
...

با نگاه به دو مقدار total_time و تعداد دفعاتی که یک کوئری اجرا شده است، می توانیم یک شمای سریع از پر استفاده ترین کوئری ها داشته باشیم.

SELECT 
 (total_time / 1000 / 60) as total, 
 (total_time/calls) as avg, 
 query 
FROM pg_stat_statements 
ORDER BY 1 DESC 
LIMIT 100;
  total |  avg |    query
 --------+--------+-------------------------
  295.76 | 10.13 | SELECT id FROM users...
  219.13 | 80.24 | SELECT * FROM ...
 (2 rows)

مراجع :

سایت citusData

سایت postgresql

افکار خود را به اشتراک گذارید