فعال سازی GZIP رویNginx Web Server

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

با سلام و درود، احتمال داره با بررسی PageSpeed Insights روی وبسایت خودتون با متن زیر به عنوان یه اخطار مواجه شده باشید:

WordPressYou can enable text compression in your web server configuration.

اگر وب سرورتون Nginx باشه تو این مطلب به آمزوش فعال سازی GZIP روی Nginx پرداخت شده است.

فعال سازی GZIP روی NGINX

ابتدا باید فایل conf انجینیکس را باز کنید، مسیر این فایل به صورت زیر است:

/etc/nginx/nginx.conf

با دستور nano میتونید باز کنید. مقادیر مرتبط با GZIP باید به صورت زیر باشند:

# enables GZIP compression
gzip on; 

# compression level (1-9)
# 6 is a good compromise between CPU usage and file size
gzip_comp_level 6;

# minimum file size limit in bytes to avoid negative compression outcomes
gzip_min_length 256;

# compress data for clients connecting via proxies
gzip_proxied any;

# directs proxies to cache both the regular and GZIP versions of an asset
gzip_vary on;

# disables GZIP compression for ancient browsers that don't support it
gzip_disable "msie6";

# compress outputs labeled with the following file extensions or MIME-types
# text/html MIME-type is enabled by default and need not be included
gzip_types application/atom+xml application/geo+json application/javascript application/x-javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rdf+xml application/rss+xml application/vnd.ms-fontobject application/wasm application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/eot font/otf font/ttf image/bmp image/svg+xml text/cache-manifest text/calendar text/css text/javascript text/markdown text/plain text/xml text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy;

همچنین اگر فایل های JS و CSS بزرگ دارید، مقدار زیر را نیز اضافه کنید:

gzip_buffers 16 8k;

حتما در انتهای nginx را مجدد reload کنید.

sudo service nginx reload

یه مرجع عالی برای GZIP بلاشک اینجاست.

افکار خود را به اشتراک گذارید