قسمت اول از آموزش پایتون از صفر تا ...

برای آموزش کوتلین، در یک مجموعه آموزش 12 قسمتی به آموزش و آشنایی با کوتلین خواهم پرداخت، امروز قسمت دوم از آموزش را بعد از مقدمه و قسمت اول ارائه کردم